Aktualności

Zapytanie ofertowe na transport eksponatów na targi interCHARM M

                                                                                                      Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

ZAPYTANIE OFERTOWE

_x000D_

(zasada konkurencyjności)

_x000D_

 

_x000D_

I. ZAMAWIAJĄCY:

_x000D_

Krystyna Janda Sp. z o. o.

_x000D_

Al. Jana Pawła II 27

_x000D_

00-867 Warszawa

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

II. TRYB ZAMÓWIENIA

_x000D_

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

_x000D_

(Zasada konkurencyjności)

_x000D_

 

_x000D_

Kod CPV: 63520000-0 (usługi agencji transportowych)

_x000D_

 

_x000D_

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

_x000D_

  _x000D_

 1. Dotyczy: transport eksponatów na targi interCHARM 2017, Moskwa, Rosja, które odbędą się w dniach 25-28.10.2017 r.
 2. _x000D_

 3. Opis zamówienia:
 4. _x000D_

_x000D_

– wysyłka do 16.10.2017 r europalety o wymiarach ok 80 x 120 x 180 cm, waga do 350 kg

_x000D_

– oferta musi uwzględnić odbiór z magazynu firmy (w przypadku firm z poza Warszawy) i dostawę na stoisko targowe w dniu 24.10.2017 r. w godzinach 8-11:30 z uwzględnieniem odpraw celno-eksportowych, niezbędną dokumentację oraz załadunek i rozładunek.

_x000D_

 

_x000D_

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

_x000D_

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

_x000D_

 

_x000D_

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

_x000D_

  _x000D_

 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. _x000D_

 3. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 4. _x000D_

 5. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 6. _x000D_

 7. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 8. _x000D_

 9. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 10. _x000D_

 11. Termin ważności oferty 16.10.2017 r.
 12. _x000D_

 13. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 14. _x000D_

 15. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 16. _x000D_

 17. Oferty należy składać w PLN lub w EURO z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
 18. _x000D_

  _x000D_

 1. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 2. _x000D_

 3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 4. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

_x000D_

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

_x000D_

  _x000D_

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. _x000D_

 3. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 4. _x000D_

 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. _x000D_

 7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

_x000D_

 

_x000D_

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

_x000D_

  _x000D_

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 24.10.2017 godz.: 11.30. Potwierdzony protokołem odbioru
 2. _x000D_

 3. Termin płatności: do uzgodnienia
 4. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

KRYTERIA OCENY OFERTY:   

_x000D_

  _x000D_

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • _x000D_

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • _x000D_

 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
 • _x000D_

_x000D_

RAZEM:   1 kryterium oceny max. 100 pkt.

_x000D_

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Kryterium oceny

_x000D_

_x000D_

Punktacja i waga

_x000D_

_x000D_

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków

_x000D_

_x000D_

1

_x000D_

_x000D_

Cena

_x000D_

_x000D_

Punktacja od 0 do 100 pkt

_x000D_

Waga 100 %

_x000D_

_x000D_

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

_x000D_

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

_x000D_

K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 100

_x000D_

C min   – Cena najniższej oferty

_x000D_

C bof   –   Cena badanej oferty

_x000D_

 

_x000D_

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

_x000D_

 

_x000D_

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:    

_x000D_

 

_x000D_

do dnia 26 września 2017 roku

_x000D_

 

_x000D_

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

_x000D_

 

_x000D_

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

_x000D_

 

_x000D_

  _x000D_

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
 2. _x000D_

_x000D_

Adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

  _x000D_

 1. Poczta elektroniczna:
 2. _x000D_

_x000D_

Adres e-mail: dagna.wach@janda.pl

_x000D_

  _x000D_

 1. Osobiście:
 2. _x000D_

_x000D_

Adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

_x000D_

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

_x000D_

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

_x000D_

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

_x000D_

4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

_x000D_

  _x000D_

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
 2. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

_x000D_

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

_x000D_

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu Nr wniosku POIR.03.03.03-14-0002/16.Tytuł projektu: „Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy Janda i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” w ramach       programu Działania Go To Brand (POIR 3.3.3.). Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa, na jego stronie internetowej www. janda.pl a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczono na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/        

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

_x000D_

 

_x000D_

OŚWIADCZAMY, IŻ:

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Zakres oświadczenia

_x000D_

_x000D_

Zaznacz/Uzasadnij

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy podmiotem:

_x000D_

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

_x000D_

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

_x000D_

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

_x000D_

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy osobą fizyczną

_x000D_

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy osobą prawną

_x000D_

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

_x000D_

 

_x000D_

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

_x000D_

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

_x000D_

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

_x000D_

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

_x000D_

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

4.

_x000D_

_x000D_

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

5.

_x000D_

_x000D_

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                            

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                                                   Miejscowość / Data

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Załącznik nr 2do zapytania ofertowego

_x000D_

                                        

_x000D_

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym oświadczam/y, że:

_x000D_

  _x000D_

 1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
 2. _x000D_

 3. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. _x000D_

 5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. _x000D_

 7. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 8. _x000D_

 9. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 10. _x000D_

 11. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 12. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

_x000D_

 

_x000D_

  

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                                                   Miejscowość / Data

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *