Aktualności

Przetarg-strona internetowa JANDA

                                                                                                      Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

ZAPYTANIE OFERTOWE

_x000D_

(zasada konkurencyjności)

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

I. ZAMAWIAJĄCY:

_x000D_

Krystyna Janda Sp. z o. o.

_x000D_

Al. Jana Pawła II 27

_x000D_

00-867 Warszawa

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

II. TRYB ZAMÓWIENIA

_x000D_

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

_x000D_

(Zasada konkurencyjności)

_x000D_

 

_x000D_

Kod CPV: 72000000-5 –usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcie

_x000D_

 

_x000D_

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

_x000D_

  _x000D_

 1. Wykonanie strony internetowej
 2. _x000D_

 3. Dokładny opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr. 3 do zapytania ofertowego.
 4. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

_x000D_

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

_x000D_

 

_x000D_

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

_x000D_

  _x000D_

 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. _x000D_

 3. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 4. _x000D_

 5. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 6. _x000D_

 7. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 8. _x000D_

 9. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
 10. _x000D_

 11. Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 10.03.2017 r.
 12. _x000D_

 13. Oferty należy składać w języku polskim.
 14. _x000D_

 15. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 16. _x000D_

 17. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
 18. _x000D_

  _x000D_

 1. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
 2. _x000D_

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 3 spotkań w biurze zamawiającego w celu przeprowadzenia konsultacji, doradztwa artystycznego oraz szkolenia z obsługi strony internetowej.
 4. _x000D_

 5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 6. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

_x000D_

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

_x000D_

  _x000D_

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. _x000D_

 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. _x000D_

 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. _x000D_

 7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

_x000D_

 

_x000D_

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

_x000D_

  _x000D_

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 10.03.2017 godz.: 17.00. Potwierdzony protokołem odbioru
 2. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

KRYTERIA OCENY OFERTY:   

_x000D_

  _x000D_

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • _x000D_

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • _x000D_

 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
 • _x000D_

_x000D_

RAZEM:   2 kryteria oceny max. 100 pkt.

_x000D_

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (70 punktów) i najdłuższego terminu płatności (30 punktów) = 100 pkt.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Kryterium oceny

_x000D_

_x000D_

Punktacja i waga

_x000D_

_x000D_

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny wniosków

_x000D_

_x000D_

1

_x000D_

_x000D_

Cena

_x000D_

_x000D_

Punktacja od 0 do 70 pkt

_x000D_

Waga 70 %

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

_x000D_

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70.

_x000D_

K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 70

_x000D_

C min   – Cena najniższej oferty

_x000D_

C bof   –   Cena badanej oferty

_x000D_

 

_x000D_

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 70 punktów

_x000D_

_x000D_

Termin płatności

_x000D_

_x000D_

Punktacja od 0 do 30 pkt

_x000D_

Waga 30 %

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Oferent podający najdłuższy termin płatności (w dniach) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

_x000D_

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku oferty z najdłuższym terminem płatności do terminu płatności danej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.

_x000D_

T termin – Kryterium terminu = (T bof/T max) x 30

_x000D_

T max –   Najdłuższy termin płatności

_x000D_

T bof –   Termin płatności badanej oferty

_x000D_

 

_x000D_

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30 punktów

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:    

_x000D_

 

_x000D_

do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 13.00

_x000D_

 

_x000D_

liczy się data wpływu na adres korespondencyjny firmy: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

_x000D_

 

_x000D_

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

_x000D_

 

_x000D_

  _x000D_

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
 2. _x000D_

_x000D_

Adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

  _x000D_

 1. Poczta elektroniczna:
 2. _x000D_

_x000D_

Adres e-mail: biuro@janda.pl

_x000D_

  _x000D_

 1. Osobiście:
 2. _x000D_

_x000D_

Adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

_x000D_

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

_x000D_

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

_x000D_

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

_x000D_

4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

_x000D_

  _x000D_

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

_x000D_

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

_x000D_

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu Nr wniosku POIR.03.03.03-14-0002/16.Tytuł projektu: „Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy Janda i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” w ramach       programu Działania Go To Brand (POIR 3.3.3.). Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa, na jego stronie internetowej www.janda.pl a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl        

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_


_x000D_

 

_x000D_

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

_x000D_

 

_x000D_

OŚWIADCZAMY, IŻ:

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Zakres oświadczenia

_x000D_

_x000D_

Zaznacz/Uzasadnij

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy podmiotem:

_x000D_

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą tj:

_x000D_

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Posiadamy wpis do KRS ¨ TAK

_x000D_

Posiadamy wpis do CEIDG ¨ TAK

_x000D_

Posiadamy inny wpis, jaki?…………¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy osobą fizyczną

_x000D_

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Jesteśmy osobą prawną

_x000D_

prowadząca działalność gospodarczą ¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie będzie krótszy niż 7 dni

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

_x000D_

 

_x000D_

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

_x000D_

a)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

_x000D_

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

_x000D_

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

_x000D_

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

4.

_x000D_

_x000D_

Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

5.

_x000D_

_x000D_

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

_x000D_

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

_x000D_

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

¨ TAK

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                            

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                                                  Miejscowość / Data

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Załącznik nr 2do zapytania ofertowego

_x000D_

                                        

_x000D_

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ………………………….. (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym oświadczam/y, że:

_x000D_

  _x000D_

 1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
 2. _x000D_

 3. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. _x000D_

 5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. _x000D_

 7. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 8. _x000D_

 9. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 10. _x000D_

 11. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 12. _x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                                                   Miejscowość / Data

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

……………………………………………

_x000D_

                                                                               Podpis / Pieczęć oferenta

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego

_x000D_

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Brief strona internetowa jandacosmetics.eu

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

_x000D_

_x000D_

                                                                      

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Nazwa Firmy:

_x000D_

_x000D_

Krystyna Janda Sp. z o.o.

_x000D_

_x000D_

Adres www obecnej strony:

_x000D_

_x000D_

www.janda.pl oraz www.meskiekremy.pl

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Branża, w której firma prowadzi działalność:

_x000D_

_x000D_

Branża kosmetyczna (producent)

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Oferowane usługi/produkty (określenie grup kluczowych, krótka charakterystyka produktów/usług):

_x000D_

_x000D_

Janda to bardzo wysokiej jakości kosmetyki masowe, wyróżniające się zaawansowanymi technologiami, prostym, przyjaznym przekazem, eleganckimi opakowaniami z klasą oraz luksusową sensoryką.

_x000D_

WAŻNE: JANDA to marka obecna na rynku masowym, ale wizerunkiem aspirująca do marek selektywnych.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Pozycja firmy na rynku:

_x000D_

_x000D_

Firma Janda jest obecnie jednym z liderów w pielęgnacji skóry dojrzałej w drogeriach Rossmann na terenie całej Polski. W przeciągu roku osiągnęła ogromny sukces, budując tak wysoką pozycję na rynku i ciągle ją umacniając. Marka bardzo prężnie się rozwija, a jednym z ważnym elementów jej ekspansji jest rozwój eksportu.

_x000D_

_x000D_

Wizerunek, do którego firma dąży:

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Naszą misją jest wzmacnianie kobiet na wszelkich płaszczyznach, poczynając od poczucia piękna. „…aby piękno dało siłę do działania, do zmiany siebie, świata, życia, zawsze na lepsze!”

_x000D_

„Bądź sobą.” – to hasło marki, które jest ważne dla wszystkich kobiet na świecie.

_x000D_

 

_x000D_

Jedną z założycielek marki jest Krystyna Janda, niekwestionowany, wielki autorytet kobiet. Kobieta sukcesu, bizneswoman, wybitna aktorka, reżyserka, pisarka, kobieta wolności, nasze dobro narodowe. Aktywistka działająca na rzecz kobiet, dzieci i osób starszych. Szczera i prawdziwa. Zawsze. Nie pozostawia człowieka obojętnym.

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Firmy konkurencyjne:

_x000D_

_x000D_

Na rynku Polskim marka konkuruje głównie z firmami:

_x000D_

L’oreal, Oceanik, Dermika, Yoskine, Dr Irena Eris

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Informacje na temat elementów identyfikacji firmy (kolorystyka, opis logo – jeśli to możliwe prosimy dołączyć logo w formacie jpg):

_x000D_

_x000D_

Kolorystyka strony, logo i hasła – takie jak na stronie głównej www.janda.pl;

_x000D_

Kolorystyka strony – głownie czarno-biała, elegancka, z czerwonymi dodatkami, ewentualnie innymi dodatkami kolorystycznymi wynikającymi z kolorystyki produktów.

_x000D_

_x000D_

Dodatkowe informacje:

_x000D_

_x000D_

Strona powinna być przejrzysta, prosta w obsłudze, mocno intuicyjna i jednoznacznie odzwierciedlająca ducha marki.

_x000D_

Zdjęcia duże, grafiki przyciągające wzrok, być może zdjęcia w tle (efekt paralaksy?)

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

                                                                                                                                                                                                      

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

INFORMACJE O STRONIE WWW/SERWISIE/SKLEPIE INTERNETOWYM

_x000D_

_x000D_

                                                                                                                                                                                                     

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój koszyk

PROMOCJA -40% na wszystko i dodatkowe 10% z kodem DZIENKOBIET

0 dni 00 godz 00 min 00 sek
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
_x000D_

Główny cel stworzenia strony www/Charakter strony (sprzedażowa, wizerunkowa, informacyjna itp):

_x000D_

_x000D_

Strona tworzona na potrzeby eksportu, łącząca w sobie charakter informacyjny ze sprzedażowym – nie będzie to sklep, ale z podstron produktowych będzie przekierowanie do zewnętrznego sklepu. (buton jak na stronie meskiekremy.pl)

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

Struktura informacji na stronie (główne zakładki serwis):

_x000D_

  _x000D_

 1. O nas
 2. _x000D_

_x000D_

1.1      My i nasza historia

_x000D_

1.2      Krystyna Janda

_x000D_

1.3      Czego możesz się spodziewać

_x000D_

  _x000D_

 1. Produkty Gwiazdy
 2. _x000D_

_x000D_

2.1.Krem Nr 1

_x000D_

2.2. supermaska

_x000D_

2.3. żelazko zmarszczek

_x000D_

  _x000D_

 1. Produkty/kosmetyki
 2. _x000D_

_x000D_

3.1. Krem na dzień

_x000D_

3.2. Krem na noc

_x000D_

3.3. krem pod oczy

_x000D_

3.4. serum

_x000D_

3.5. krem regeneracja

_x000D_

3.6. Krem na dzień lift

_x000D_

3.7. Krem na noc lift

_x000D_

3.8. Krem pod oczy lift

_x000D_

3.9. Maska -serum lift

_x000D_

3.10. męski krem Nr 1

_x000D_

3.11. męski superkrem

_x000D_

  _x000D_

 1. Misja i wartości
 2. _x000D_

_x000D_

4.1. Manifest

_x000D_

4.2. wartości

_x000D_

   4.2.1   prawda

_x000D_

   4.2.2. siła

_x000D_

   4.2.3. wiara

_x000D_

5. Kontakt

_x000D_

_x000D_

Czy firma chce mieć możliwość samodzielnej edycji strony – panel CMS? (jeśli tak prosimy o wskazanie w których zakładkach):

_x000D_

_x000D_

TAK. Strona powinna być stworzona, tak aby firma sama mogła edytować strony, dodawać, kasować, wprowadzać treści, zdjęcia, zakładki itd…

_x000D_

Strona stworzona najlepiej w programie wordpress lub podobnym

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

Wersje językowe (jakie, ile?):

_x000D_

_x000D_

Docelowo 3-1, na razie 1 -angielski

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_