REGULAMIN KONKURSU MY CLINIC KRIOLOGY

1.       Postanowienia ogólne

 

KRYSTYNA JANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-867, przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212753, NIP: 9512120901, REGON: 010232487 www.janda.pl

 

https://www.facebook.com/KosmetykiJANDA/

 

1.1 Sponsorem nagród w konkursie jest KRYSTYNA JANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

1.2 Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage na portalu facebook.com.

 

Wypowiedzi będą prezentowane na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com na stronie firmy JANDA pod linkiem https://www.facebook.com/KosmetykiJANDA

 

1.3 Konkurs będzie trwał od 05.07.2022 do 10.07.2022 do godziny 23:59

 

1.4 Portal facebook.com nie jest organizatorem, ani współorganizatorem Konkursu.

 

 

 

2.       Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

2.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 50 lat.

 

2.2 Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie Konkursu i powinien zapoznać się z jego treścią.

 

2.3 Udział Uczestnika w konkursie jest dobrowolny, uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w nim.

 

2.4 Warunkiem udziału w Konkursie jest obserwowanie profilu: https://www.facebook.com/KosmetykiJANDA/  umieszczenie w komentarzu pod postem Konkursowym własnej, krótkiej wypowiedzi: ZA CO CENISZ MARKĘ JANDA?

 

 

 

3.       Zasady Konkursu

 

3.1 Uczestnik Konkursu napisany przez siebie tekst, komentarz, czy wypowiedz umieszcza w komentarzu posta Konkursowego na https://www.facebook.com/KosmetykiJANDA/.

 

3.2 Zakaz umieszczania treści wulgarnych, pornograficznych lub obraźliwych, ofert handlowych oraz zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za obraźliwe i moralnie niepoprawne.

 

3.3 Chęć uczestnictwa w konkursie następuje poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem Konkursowych wypowiedzi.

 

3.4 Wyboru zwycięzcy , którego wypowiedź będzie najbardziej kreatywna, dokona dział  Marketingu JANDA spośród opublikowanych do dnia 10.07.2022 do godziny 23:59 wypowiedzi.

 

3.5 Informacja o wynikach Konkursu będzie podana na facebooku JANDA.

 

 

 

4.       Nagrody w konkursie

 

4.1 Nagrodą w konkursie jest 10 zestawów kosmetyków nowej marki Krystyna Janda MY CLINIC KRIOLOGY (krem na dzień dobry, krem na dobranoc, krem pod oczy).

 

4.2 Fundatorem nagrody jest firma Krystyna Janda Sp z o.o.

 

4.3 Nagroda zostanie przekazana przesyłką kurierską na adresy podane w wiadomościach prywatnych przez laureatów konkursu.

 

4.4 W celu przekazania nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od informacji o zwycięstwie zobowiązany jest przesłać w wiadomości prywatnej swoje dane czyli imię, nazwisko, adres, maila oraz numer telefonu kontaktowego. Jeśli adres do wysyłki nie zostanie przesłany w wyżej podanym terminie, nagroda przepada.

 

4.5 Nagroda zostanie wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od otrzymania pełnych danych zwycięzcy Konkursu.

 

4.6 Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

5.       Reklamacje

 

5.1 Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestników w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia.

 

5.2 Użytkownik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony JANDA na portalu facebook.com.

 

W reklamacji powinny się znaleźć:

 

-wyraźne oznaczenia użytkownika, pozwalające na jego identyfikację

 

-wyraźne określenie przyczyny i przedmiotu zastrzeżeń

 

-dokładna data zdarzenia

 

5.3 Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli wynika ona z nieznajomości regulaminu Konkursowego.

 

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

 

Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu wskazanego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

 

 

 

6.       Polityka prywatności

 

 

 

6.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem konkursu jest spółka KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000212753; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 178 600,00 zł; NIP: 9512120901; REGON: 010232487 oraz adres poczty elektronicznej: bok@janda.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Organizatorem konkursu.

 

6.2 Dane osobowe Uczestnika konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

6.3  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

7.       Postanowienia końcowe

 

7.1 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wyniki zależą od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn.zm.).

 

7.2 Administratorem danych osobowych w Konkursie jest:

 

Firma Krystyna Janda Sp z o.o.

 

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

NIP: 9512120901

 

www.janda.pl

 

https://www.facebook.com/KosmetykiJANDA/

 

 

 

7.3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody prze Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

7.4 Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

 

7.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7.6 Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

 

7.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.